• Welcome to Christian Forums
 1. Welcome to Christian Forums, a forum to discuss Christianity in a friendly surrounding.

  Your voice is missing! You will need to register to be able to join in fellowship with Christians all over the world.

  We hope to see you as a part of our community soon and God Bless!

 2. The forums in the Christian Congregations category are now open only to Christian members. Please review our current Faith Groups list for information on which faith groups are considered to be Christian faiths. Christian members please remember to read the Statement of Purpose threads for each forum within Christian Congregations before posting in the forum.
 3. Please note there is a new rule regarding the posting of videos. It reads, "Post a summary of the videos you post . An exception can be made for music videos.". Unless you are simply sharing music, please post a summary, or the gist, of the video you wish to share.
 4. There have been some changes in the Life Stages section involving the following forums: Roaring 20s, Terrific Thirties, Fabulous Forties, and Golden Eagles. They are changed to Gen Z, Millennials, Gen X, and Golden Eagles will have a slight change.
 5. CF Staff, Angels and Ambassadors; ask that you join us in praying for the world in this difficult time, asking our Holy Father to stop the spread of the virus, and for healing of all affected.
Al Masihi
Last Activity:
Oct 15, 2020 at 6:08 AM
Joined:
Dec 1, 2017
Messages:
5,150
Trophy Points:
183
Featured Threads:
12
Positive Ratings:
2,307

Post Ratings

Received: Given:
Like 715 220
Prayers 192 43
Agree 715 226
Funny 39 14
Winner 219 44
Informative 281 3
Friendly 92 3
Useful 37 2
Optimistic 17 0
Gender:
Male
Birthday:
Feb 14, 2003 (Age: 17)
Region or City:
Riyadh

Al Masihi

Well-Known Member, Male, 17, from Riyadh

Supporter
Al Masihi was last seen:
Oct 15, 2020 at 6:08 AM
 • There are no messages on Al Masihi's profile yet.
 • Loading...
 • Loading...
 • About

  Gender:
  Male
  Birthday:
  Feb 14, 2003 (Age: 17)
  Region or City:
  Riyadh
  Country:
  Saudi Arabia
  Faith:
  Christian
  Marital Status:
  Private

  Signature

  قدوس الله. قدوس القوى
  قدوس الحي الذي لا يموت. يا من صلب عنا، ارحمنا.
  المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. آمين.

  ܡܳܪܰܢ ܐܶܬ̣ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ: ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ
  ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̣ܰܢ ܘܶܐܬ̣ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ
  ܟܳܗܢܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ
  ܗܳܫـܳܐ ܘܰܒܟ̣ܽܠ ܙܒܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀


  ♰ ♰ ♰


 • Loading...
 • Loading...