• Welcome to Christian Forums
 1. Welcome to Christian Forums, a forum to discuss Christianity in a friendly surrounding.

  Your voice is missing! You will need to register to be able to join in fellowship with Christians all over the world.

  We hope to see you as a part of our community soon and God Bless!

Al Masihi
Last Activity:
Oct 15, 2018 at 1:28 PM
Joined:
Dec 1, 2017
Messages:
2,958
Trophy Points:
113
Featured Threads:
7
Positive Ratings:
1,207

Post Ratings

Received: Given:
Like 378 125
Prayers 58 21
Agree 445 157
Funny 17 4
Winner 114 29
Informative 124 1
Friendly 41 0
Useful 19 0
Optimistic 11 0
Gender:
Male
Birthday:
Feb 14, 2001 (Age: 17)
Region or City:
Riyadh

Al Masihi

Well-Known Member, Male, 17, from Riyadh

Supporter
Al Masihi was last seen:
Oct 15, 2018 at 1:28 PM
 • There are no messages on Al Masihi's profile yet.
 • Loading...
 • Loading...
 • About

  Gender:
  Male
  Birthday:
  Feb 14, 2001 (Age: 17)
  Region or City:
  Riyadh
  Country:
  Saudi Arabia
  Faith:
  Eastern Orthodox
  Marital Status:
  Private

  Signature

  John 8:12:
  Πάλιν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησε λέγων· Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.

  ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܝܫܘܥ ܘܐܡܪ ܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܗ ܕܥܠܡܐ ܡܢ ܕܒܬܪܝ ܐܬܐ ܠܐ ܢܗܠܟ ܒܚܫܘܟܐ ܐܠܐ ܢܫܟܚ ܠܗ ܢܘܗܪܐ ܕܚܝܐ
 • Loading...
 • Loading...